ľudskou rečou

6 otázok, ktoré si musíte položiť, aby ste úspešne zvládli DPH

Prípad, ktorý riešime a potrebujeme ho správne uviesť v účtovníctve, v daňovom priznaní k DPH či v kontrolnom výkaze, môže na prvý pohľad vyzerať zložito, neprehľadne až desivo. Na úvod si však stačí položiť správne otázky a jednotlivé parametre zatriediť kam patria. Na konci takéhoto sústredenia je teda väčšinou jasné, ako to “poňať” – ako obchod vyfakturovať, zdokladovať a uviesť vo výkazoch. Nasledujúcich 6 otázok Vám v tomto pomôže:

9647972522_eb1f0c3ca7_z (1)

1. Tovar alebo služba?

V rámci pravidiel pre DPH môže byť produkt buď tovarom alebo službou, prípadne môže ísť o kombináciu – tj dodávku tovaru s inštaláciou a montážou. Nič iné, je možné si vybrať iba z týchto 3 kategórií. “Tovarom” je všetok hmotný majetok, stavby, ako aj niektoré energie (elektrina, plyn, teplo a chlad) či zberateľské mince. “Službou” je všetko ostatné – teda nielen priamo poskytnuté služby (napr. programovanie, účtovníctvo, preprava či reklama), ale aj rôzne nehmotné produkty, on-line softvér či on-line služby – môže ísť o WordPress moduly, fotografie, webové šablóny a témy, on-line kurzy, eBooky či hry. A potom tu máme ešte tretiu kategóriu: dodávku tovaru s inštaláciou a montážou – čiže akýsi hybrid, ktorý má vlastné pravidlá.

2. Ide o obchod v rámci SR alebo zahraničný obchod?

Predaj tovaru či služby odberateľovi, ktorý pochádza zo SR, dodávateľ spravidla zdaňuje. Nezdaňujú sa však napr. dodávky oslobodené od DPH (napr. predaj stavby či prenájom nehnuteľností) či napr. dodávka, pri ktorej sa povinnosť platiť DPH prenáša na kupujúceho. Vo všeobecnosti sa však DPHčke podliehajúce slovenské dodávky fakturujú za cenu vrátane DPH – bez ohľadu na to, či odberateľ je firmou-platiteľom DPH, firmou-neplatiteľom DPH či súkromnou osobou. Odberateľ má po splnení podmienok spravidla právo na odpočítanie DPH.

Pri predaji do zahraničia je však potrebné určiť, v ktorej krajine sa nachádza miesto dodania – teda v ktorej krajine sa zaplatí DPH a ktorý z partnerov ju vlastne zaplatí (čítaj nižšie).

3. Odberateľom je podnikateľský subjekt alebo súkromná osoba?

Typ odberateľa ovplyvňuje dôležité a už spomenuté miesto dodania (tj krajinu, v ktorej sa obchod zdaní “DPH”čkou”) a rovnako napr. aj spôsob, ako – tj či pôjde o prenos povinnosti zaplatiť DPH na odberateľa alebo iný postup. V závislosti od typu odberateľa je možné napr. uplatniť aj oslobodenie pri predaji do EÚ (iba pri podnikateľovi) alebo naopak, rozhodnúť sa pri oslobodenie pri prenájme nehnuteľností (podnikatelia).

4. Odberateľ sídli v SR, v krajine EÚ alebo v krajine mimo EÚ?

Opäť dôležitá informácia, ktorá hovorí napr. o mieste dodania, ako aj o režime zdanenia. Vývoz tovaru či služieb do krajín mimo EÚ (tretie krajiny) je po splnení podmienok oslobodený od DPH, zatiaľ čo ostatné obchody podliehajú DPH, i keď daň platí iba jeden z partnerov. Pri nákupe tovaru zo SR je spravidla možné si DPH fakturovanú slovenským partnerom odpočítať , nákup tovaru z EÚ sa samozdaňuje a dovoz tovaru z krajín mimo EÚ (do EÚ :) ) sa zdaňuje na colnici.

5. Kde je miesto dodania (tovaru či služby)?

Miesto dodania je pojem, ktorý hovorí o tom, v ktorej krajine sa dodávka zdaní. Inak povedané, podľa pravidiel ktorej z krajín a v akej sadzbe dane z pridanej hodnoty. V princípe platí, že dodávku zdaňuje jeden z partnerov – buď dodávateľ alebo odberateľ. Závisí práve od miesta dodania služby. Ako?

Ak sa miesto dodania nachádza v SR, DPH pri predaji fakturuje slovenský podnikateľ. Prípadne predaj (iba) tovaru oslobodí a daňovú povinnosť platiť DPH prenesie na zahraničného odberateľa. Nákup tovaru a služby zo zahraničia naopak samozdaňuje.

Ak sa miesto dodania nachádza v zahraničí, DPH sa zdaňuje v danej krajine. Predaj zo SR zdaní buď odberateľ (ak ide o podnikateľa a je naňho možné preniesť povinnosť platiť DPH) alebo sa slovenský dodávateľ musí v danej krajine registrovať pre DPH a odviesť DPH podľa miestnych pravidiel. Ak však slovenský odberateľ nakúpi službu s miestom dodania v zahraničí, DPH fakturuje zahraničný partner.

6. Podlieha dodávka niektorému špeciálnemu režimu?

Výnimiek a rôznych špeciálnych režim je v oblasti DPH veľa. V princípe znamenajú to, že sa pri zdaňovaní postupuje trochu rozdielne oproti väčšine obchodov. Môže ísť napr. o:

  • trojstranný obchod – tj dodávku tovaru medzi 3 rôznymi odberateľmi v 3 rôznych krajinách EÚ (jedna preprava, dvakrát fakturácia)
  • premiestnenie vlastného tovaru na spracovanie do inej krajiny
  • predaj elektronických služieb, resp. digitálnych produktov súkromným osobám do EÚ
  • dovoz tovaru z krajín mimo EÚ, ktorý následne predáme do inej krajiny EÚ
  • osobitný režim zdaňovania marže pri použitom tovare či službách cestovných kancelárií

Tieto otázky si kladie predovšetkým slovenská firma-platiteľ DPH; z tohto návodu sú teda vynechané ostatné firmy, ktoré podliehajú DPH – napr. firmy registrované podľa § 7a zákona o DPH.

Myslím, že na tento – viacmenej úvodný – článok to už celkom stačí :)

 

→  Kúpiť Ebook o DPH!

 

3 Responses to 6 otázok, ktoré si musíte položiť, aby ste úspešne zvládli DPH

  1. s.r.o. sa rozhodla, že svojím zamestnancom bude každý mesiac preplácať 250,– eur na PHM a 250,– eur za používanie súkromného vozidla na služobné účely (zamestnanci sú obchodní zástupcovia)…bez dokladovania zo strany zamestnancov a samozrejme, ja to musím účtovať…. čo s tým? … akým spôsobom sa to dá vyplácať? ako účtovať?

Pridaj komentár