ľudskou rečou

Ako opraviť základ dane: zníženie základu DPH opravnou faktúrou a bez opravnej faktúry

Dodatočná zľava z ceny pri odobratí väčšieho množstva tovaru či včasnej úhrade je bežnou obchodnou praxou. V “dépéháčke” je však v určitých prípadoch potrebné siahnuť do menej sympatického režimu “oprava základu dane” – tj vyhotoviť opravné doklady a uviesť ich správne do výkazov v tých správnych obdobiach a to na oboch stranách obchodu. Ako presne postupovať v prípade zľavy na mieste, zľavy dodatočnej s opravnou faktúrou a zľavy dodatočnej bez opravnej faktúry rozoberá nasledujúci materiál hosťujúceho autora. Výkazy, obdobia, riadky, oddiely a účtovanie – nech sa páči :)

photo by artem beliaikin from pexels

Zľava “pred” alebo “po”

V prípade poskytnutých zliav je dôležité vedieť, či zľava, v tomto prípade skonto, bude poskytnuté pred vznikom alebo po vzniku daňovej povinnosti, t.j. pred predajom alebo po predaji.

Zľava „pred predajom“

V zmysle § 22 ods. 4 zákona o DPH:

“Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.”

Ak teda dodávateľ poskytne okamžité skonto už pri predaji, základ dane sa zníži o sumu skonta, maximálne do výšky základu dane. Pri takomto postupe riešenie je celkom evidentné a jednoduché aj pre tretie strany, keďže podľa § 74 ods. 1 písm. g) zákona o DPH faktúra musí obsahovať informáciu o poskytnutej zľave.

Zľava „po predaji“

Druhý prípad môže nastať, ak zľava nebola poskytnutá pri predaji, t.j. v čase dodania a ani nebola zahrnutá do základu dane pri predaji, keďže k zníženiu ceny príde až po vzniku daňovej povinnosti a základ dane sa opraví podľa § 25 zákona o DPH. V takomto prípade faktúra obsahuje informáciu o možnosti získania dodatočnej zľavy, keď faktúra znie na určitú sumu a pod touto sumou sa nachádza veta: „Žiadame Vás o úhradu sumy X (suma znížená o skonto) do dátumu Y (splatné skôr ako splatnosť faktúry) na náš bankový účet.“ Takáto zľava je podmienená práve so skoršou úhradou, ktorá môže nastať, ale nemusí. Od tejto podmienenej úhrady sa odvíja aj skutočnosť, či bude poskytnuté skonto odberateľovi alebo nebude. Ak úhrada sa uskutoční až po dátume Y, tak k oprave základu dane nedôjde. Predpokladajme, že odberateľ má záujem o tú zľavu (zvyčajne 1-2% z ceny dodávky) a úhradu faktúry zrealizuje do dátumu Y. Tu môžu nastať 2 situácie:

  • odberateľ buď dostane od dodávateľa opravnú faktúru, tzv. dobropis a použije tento doklad na opravu základu dane
  • alebo nedostane vôbec a opravu musí vykonať sám interne.

A teraz podrobnejšie:

 

Skonto s prijatou opravnou faktúrou od dodávateľa

Dodávateľ bude postupovať podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona o DPH:

“Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti.

photo by win son from pexels

t.j. až vtedy, ak príjme peniaze na svoj bankový účet a nastane skutočnosť až po vzniku daňovej povinnosti pre opravu základu dane. Dodávateľ je povinný neodkladne vystaviť k pôvodnej faktúre opravný doklad a musí postupovať podľa § 74 ods. 3 písm. c) zákona o DPH: to znamená, že opravný doklad musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a všetky údaje, ktoré sa menia. Pri tomto postupe nevznikne povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, keďže dodávateľ zahrnie takýto doklad do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom doklad vyhotovil a keďže to musí neodkladne spraviť po skutočnosti, ktorá vyvolala opravu základu dane, zdaňovacie obdobie bude totožné s dátumom opravy.

Odberateľ musí pri oprave odpočítanej dane postupovať podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH (v tomto prípade nasledovne):

“Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane….”

Z tohto ustanovenia vyplýva, ak odberateľ dostane opravný doklad včas, nemusí podávať dodatočné daňové priznanie.

Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad:

Spoločnosť A (odberateľ) obstarala tovar od spoločnosti B (dodávateľ) dňa 30.06.2019 v sume brutto 1.200 €. Spoločnosť B vystavila faktúru dňa 30.06.2019 s dátumom dodania 30.06.2019 a so splatnosťou 31.08.2019. Obe spoločnosti sú registrované ako plnohodnotní platitelia podľa § 4 zákona o DPH v tuzemsku a uplatňujú zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Zásoby účtujú spôsobom B. Dodávateľ uviedol na faktúre možnosť podmieneného skonta za skoršiu úhradu, ak odberateľ zaplatí 1.000 € na jeho účet do 31.07.2019. Predpokladáme, že ani na jednej strane v danom a nasledujúcom období nedošlo k ďalšiemu zdaniteľnému obchodu.

Účtovanie u odberateľa:

P.č.DokladTextSuma v EURÚčtovací predpis
1Prijatá faktúraObstaranie tovaru – platba prevodom (úhr.do 31.07.2019 1.000 €)1 000
200
504/321
343/321
2Výpis z bank. účtuÚhrada faktúry – 15.07.2019 – splnenie podmienky pre skonto1 000321/221

Odberateľ uviedol základ dane a daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 6/2019 v riadkoch 21, 23 a 32 a údaje z dodania do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie 6/2019 do časti B.2. Odberateľ podal daňové priznanie dňa 16.07.2019 a nárokoval zo štátneho rozpočtu 200 €. Dňa 15.07.2019 uhradil faktúru. Na účte 321 – Dodávatelia je zostatok vo výške 200 € .

Účtovanie u dodávateľa:

P.č.Účtovný dokladTextSuma v EURÚčtovací predpis
1Vyšlá faktúraPredaj tovaru – platba prevodom1 000
200
311/604
311/343
2Výpis z bank. účtuInkaso faktúry – 16.07.2019 - splnenie podmienky pre skonto1 000211/311
3Vyšlá opravná faktúraOprava základu dane a výšky odvedenej dane166,67
33,33
604/311
343/311

Dodávateľ uviedol základ dane a daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 6/2019 v riadkoch 3, 4, 19, 31 a 34 a údaje z dodania do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie 6/2019 do časti A.1.

Dňa 16.07.2019 inkasoval faktúru, odberateľ splnil podmienky pre skonto, následne dodávateľ vystavil opravnú faktúru na rozdiel v sume brutto 200 € s dátumom „dodania“ 16.07.2019. Základ dane a daň z opravného dokladu uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 7/2019 v riadkoch 26, 27 a 32 so znamienkom mínus a v kontrolnom výkaze v časti C.1.
Dodávateľ podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 6/2019 dňa 23.07.2019 a odviedol do štátneho rozpočtu 200 €.

Účtovanie o odberateľa:

P.č.Účtovný dokladTextSuma v EURÚčtovací predpis
1Prijatá opravná faktúraOprava základu dane a odpočítanej dane166,67
33,33
321/504
321/343

Odberateľ prevzal opravný doklad s dátumom „dodania“ 16.07.2019 a zaúčtoval tento doklad do zdaňovacieho obdobia 7/2019. Odberateľ opravený základ dane v daňovom priznaní už neuvádza, opraví len sumu pôvodne odpočítanej dane v riadkoch 28, 31 a 34, ale so znamienkom plus. Opravný doklad uvedie do kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie 7/2019 do časti C.2. Samozrejme, ak odberateľ spĺňa podmienky § 79 zákona o DPH, tak môže postupovať podľa § 79 ods. 1:

“Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období…”

t.j. môže odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 7/2019 nadmerný odpočet zo zdaňovacieho obdobia 6/2019. Túto skutočnosť uvedie v daňovom priznaní do riadku 33, tým pádom sa opraví aj súčtový riadok 34.
Pri tomto prípade je štátny rozpočet z tejto transakcie vyrovnaný. Dodávateľ odviedol 166,67 € a odberateľ odpočítal 166,67 €.

 

Skonto bez prijatej opravnej faktúry

V praxi môže nastať situácia, že odberateľ od dodávateľa dostane opravný doklad s meškaním alebo opravný doklad nedostane vôbec. Ako sme to uviedli vyššie, pri oprave odpočítanej dane odberateľ musí postupovať podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH:

„Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1…”

V takomto prípade odberateľ musí opraviť základ dane sám bez prijatej opravnej faktúry.

Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad:

Zadanie a účtovanie zostáva rovnaké ako v predošlom príklade, v tomto prípade však dodávateľ nevystaví včas opravnú faktúru. Napriek tomu odberateľ je povinný vysporiadať sa s DPH v termíne podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH (viď predchádzajúci odsek). Dodanie sa uskutočnilo dňa 30.06.2019 a k oprave základu dane prišlo prostredníctvom úhrady, resp. inkasa dňa 15.07.2019, resp. 16.07.2019. Týmto krokom získal odberateľ nárok na skonto. Opravný doklad od dodávateľa nedostal do konca nasledujúceho obdobia, od ktorého uplynulo 30 dní odo dňa nastatia skutočnosti pre opravu základu dane. To znamená, že odberateľ musí opraviť odpočítanú daň v zdaňovacom období 8/2019. Za toto obdobie musí podať daňové priznanie do 25.09.2019. Opravu uvedie v daňovom priznaní v riadku 28 a v kontrolnom výkaze v časti C.2 uvedie poradového číslo opravnej faktúry „0“ .

Táto varianta je v prospech štátneho rozpočtu, keďže dodávateľ odviedol 200 €, avšak odberateľ odpočítal len 166,67 €.

 

Skonto bez prijatej opravnej faktúry na základe obojstrannej dohody

Ďalšou možnosťou je, ak dodávateľ a odberateľ na postupe písomne dohodnú podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH. Ani jedna zmluvná strana teda nebude opravovať základ dane a odvedenú, resp. odpočítanú daň, t.j. nenastane skutočnosť, ktorá by viedla dodávateľa k vystaveniu opravnému daňovému dokladu, t.j. dobropisu. Pri takomto postupe je potrebné prostredníctvom interného účtovného dokladu aj na strane dodávateľa aj na strane odberateľa „dokončiť“ túto transakciu opačným účtovným zápisom ako predaj, resp. obstaranie, avšak už bez účtu 343 – DPH:

Účtovanie u dodávateľa:

P.č.Účtovný dokladTextSuma v EURÚčtovací predpis
1Vyšlá faktúraPredaj tovaru – platba prevodom1 000
200
311/604
311/343
2Výpis z bank. účtuInkaso faktúry – 16.07.2019 - splnenie podmienky pre skonto1 000221/311
3Interný účtovný dokladPoskytnuté skonto166,67
33,33
604AE/311
604AE/311

Účtovanie u odberateľa:

P.č.Účtovný dokladTextSuma v EURÚčtovací predpis
1Prijatá faktúraObstaranie tovaru – platba prevodom (úhr.do 31.07.2019 1.000 €)1 000
200
504/321
343/321
2Výpis z bank. účtuÚhrada faktúry – 15.07.2019 – splnenie podmienky pre skonto1 000321/221
3Interný účtovný dokladPrijaté skonto166,67
33,33
321/504AE
321/504AE

Aj v tomto prípade po zrealizovaní tejto transakcie štátny rozpočet bude vyrovnaný: dodávateľ odvedie 200 € a odberateľ odpočíta 200 €.

Môže sa zdať, že takýto postup je pre dodávateľa viac nevýhodný ako výhodný. Ako sme to už uviedli, zvyčajne sa poskytuje skonto vo výške 1-2% a oproti prvému postupu, tu môže dodávateľ jedine prísť o DPH z tohto skonta. Na druhej strane, s týmto krokom môže ušetriť na administratívnych nákladoch a táto časť DPH môže prispieť ako motivácia pre odberateľa pri výbere stáleho dodávateľa. Základnou podmienkou pre tento postup je písomná dohoda medzi dodávateľom a odberateľom. Zmluvné strany sa dohodnú, že na daňové účely sa nevykonávajú dodatočné opravy základu dane a dane pri znížení ceny, t.j. takto poskytnutá zľava sa neuvádza ani do daňového priznania ani do kontrolného výkazu. Dohodu môže dodávateľ uzavrieť len v prípade, ak odberateľ je rovnako platiteľom DPH v tuzemsku. Medzi dodávateľom a odberateľom dôjde len k účtovnému, poprípade finančnému vyrovnaniu, bez ďalších dopadov na pôvodne odvedenú a odpočítanú daň.

Autor: Ing. Péter M. Szabó

Peter Márk Szabó

Poradca, taktik, stratég a zakladateľ spoločnosti Accounting Slovakia, spol. s r.o. Špecializuje sa na tuzemské a medzinárodné zdaňovanie z hľadiska DPH, dane z príjmov, daňovú optimalizáciu; účtovníctvo – najmä podvojné účtovníctvo (finančné a daňové); začatie podnikania – živnosť alebo spoločnosť (s.r.o., k.s., v.o.s.) a ich kombinácie, reguláciu a nastavenie procesov. Vo voľnom čase rád sa vzdeláva a učí sa nové veci. 

 

 

 

Pridaj komentár