ľudskou rečou

Kedy a ako si môže zahraničná firma odpočítať slovenskú DPH v daňovom priznaní?

Na rozdiel od „slovenského platiteľa DPH“ si zahraničná osobateda zahraničná firma, registrovaná za platiteľa DPH – nemôže v daňovom priznaní k DPH podávanom v SR odpočítať vstupnú DPH-čku vždy. Európska a slovenská legislatíva týkajúca sa DPH v prípade obchodov zahraničných firiem v inej krajine uprednostňuje inštitút vrátenia DPH z inej členskej krajiny pred režimom odpočítania DPH-čky v daňovom priznaní k DPH. Podrobnejšie tento mechanizmus – samozrejme aj s nejasnosťami – rozpísal hosťujúci autor, Ing. Péter Márk Szabó.

Autor fotky Andrew Neel na Pexels

Legislatívne hľadisko: odpočítanie je možné iba v prípade použitia na plnenia v SR

Zahraničná osoba, platiteľ DPH podľa § 5, si v daňovom priznaní k DPH môže odpočítať DPH (§ 49 ods. 9 zákona o DPH) iba vtedy, ak prijaté plnenia na vstupe použije na zdaniteľné plnenia v tuzemsku (SK) a z týchto plnení je táto zahraničná osoba povinná platiť DPH (podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH) v tuzemsku (napr. predaj tovaru v SK nezdaniteľnej osobe). Do pojmu či oblasti „zdaniteľné plnenia v tuzemsku“ zahrňujeme – okrem plnení s povinnosťou uplatniť výstupnú DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH – aj plnenia, ktoré sú oslobodené podľa § 43 (predaj tovaru do EÚ s prepravou zdaniteľnej osobe) a § 47 (vývoz tovaru) – ďalej len „§ 69 ods. 1“. V tomto prípade je základná podmienka pre odpočítanie DPH (§ 49 ods. 9 zákona o DPH) splnená. Popritom a zároveň môže teda predať napr. aj tovar zdaniteľnej osobe v tuzemsku, t.j. v režime podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH (tuzemský prenos). Pozor: nemôže predávať iba v režime podľa § 69 ods. 2 písm. b), podmienka pre odpočítanie DPH cez slovenské daňové priznanie k DPH by v tomto prípade nebola splnená.

 

Podrobnejšie: kedy áno a kedy… menej áno

Nárok na odpočet DPH z faktúr od slovenských dodávateľov si zahraničná spoločnosť – platiteľ DPH podľa § 5 v tuzemsku – (ďalej len „XY GmbH“) bude musieť/môcť uplatniť cez slovenské daňové priznanie k DPH v prípade, že v rámci daného obdobia (kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok alebo kalendárny rok) dodá tovary alebo služby, pri ktorých bude osobou povinnou platiť daň dodávateľ. Zjednodušene povedané, ak XY GmbH vystaví faktúru so slovenskou DPH v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH t.j. napr. na slovenskú nezdaniteľnú osobu (t.j.predá tovar v tuzemsku nepodnikateľovi) alebo dodá tovar alebo službu v tuzemsku s oslobodením v režime § 43 a § 47 (t.j. predaj tovaru s oslobodením do EÚ alebo vývoz tovaru). Pre uplatnenie odpočtu musí byť samozrejme splnená podmienka, aby prijaté tovary a služby mali priamu a bezprostrednú väzbu na zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočítanie dane plus musia byť splnené všetky ostatné podmienky pre uplatnenie odpočtu.

V zásade by mohli vzniknúť 2 scenáre:

1. XY GmbH by si mohla/musela každý mesiac žiadať DPH cez slovenské daňové priznanie k DPH iba v prípade:

  1. ak by každý mesiac dodala tovar, pri ktorom by bola v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH povinná platiť DPH (teda veľmi zjednodušene povedané: vystaví faktúru so slovenskou DPH), resp. dodala tovar alebo službu v tuzemsku s oslobodením podľa § 43 a § 47;
  2. ak by dodala tovar, pri ktorom by bola v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH povinná platiť DPH, resp. uplatniť oslobodenie podľa § 43 a § 47 zákona o DPH každý prvý mesiac v rámci kalendárneho štvrťroka (t.j. v januári, apríli, júli a októbri). V tomto prípade by si rovnako nemohla DPH-čku žiadať cez „VAT refund“ (žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ) v danom období, nakoľko žiadať musí minimálne za 3 kalendárne mesiace a splniť aj limit žiadanej sumy minimálne 400 EUR.

2. V prípade, že by XY GmbH dodala tovar, pri ktorom by bola v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH povinná platiť DPH inak, než podľa 1. bodu, napr. prvé dodanie v zmysle § 69 ods. 1 so slovenskou DPH, resp. § 43 a § 47 by sa uskutočnilo až v apríli 2020, v tomto prípade sú pred ňou 2 možnosti, deklarované aj zo strany Finančnej správy SR:

  1. DPH-čku za obdobie od januára do apríla 2020 by si XY GmbH mohla odpočítať v daňovom priznaní k DPH, v ktorom zároveň vykázala aj daňovú povinnosť, teda v apríli 2020;
  2. DPH-čku za obdobie od januára do marca 2020 by si XY GmbH mohla požiadať o vrátenie DPH cez „ VAT refund / vrátenie DPH „ (DPH by mala presiahnuť 400 €) a DPH-čku za apríl 2020 cez slovenské daňové priznanie k DPH.

 

ZÁVER: odpočítanie DPH-čky iba v mesiacoch dodania je istejšie

Legislatívne nie je vyslovene upravená možnosť, že by XY GmbH mohla/nemohla priebežne uplatňovať nárok na odpočet DPH prostredníctvom daňových priznaní k DPH na mesačnej báze skôr, než dodá tovar so slovenskou DPH, resp. fs oslobodením podľa § 43 a § 47. Z toho dôvodu existuje riziko, že prípadná kontrola zo strany daňového úradu uplatnenie nároku na odpočítanie DPH prostredníctvom daňových priznaní k DPH na mesačnej báze spochybní argumentom, že daňovník mal prioritne podať žiadosť o vrátenie DPH / VAT refund.

To znamená, že ak XY GmbH neuskutoční každý mesiac v tuzemsku zdaniteľný obchod, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, resp. z ktorých by bola povinná platiť DPH v tuzemsku, ak by tieto uskutočnené zdaniteľné plnenia neboli oslobodené od DPH podľa § 43 a § 47 zákona o DPH, musí postupovať pri žiadaní DPH/uplatnení odpočtu DPH v zmysle vyššie uvedených bodov.

Autor: Ing. Péter M. Szabó

Peter Márk Szabó

Poradca, taktik, stratég a zakladateľ spoločnosti Accounting Slovakia, spol. s r.o. Špecializuje sa na tuzemské a medzinárodné zdaňovanie z hľadiska DPH, dane z príjmov, daňovú optimalizáciu; účtovníctvo – najmä podvojné účtovníctvo (finančné a daňové); začatie podnikania – živnosť alebo spoločnosť (s.r.o., k.s., v.o.s.) a ich kombinácie, reguláciu a nastavenie procesov. Vo voľnom čase rád sa vzdeláva a učí sa nové veci. 

 

 

 

Pridaj komentár