ľudskou rečou

Nadobudnutie tovaru z EÚ – uvádzanie v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

Princíp nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ – tj samozdanenia pri nákupe a následného odpočítania DPH na vstupe – je pomerne jednoduchý. Komplikovanejšie je však uvádzanie takejto inak bežnej dodávky v daňovom priznaní k DPH. Najčastejšími otázkami sú: Podľa akého dátumu uvádzať dodávku do daňového priznania k DPH? Kedy vzniká daňová povinnosť? Kedy má firma nárok na odpočítanie k DPH? K tomu sa v r. 2014 pridal navyše kontrolný výkaz, do ktorého sa tento obchod uvádza pre zmenu ďalším rozdielnym spôsobom.

Čo musí firma, ktorá nadobudla tovar, urobiť:

 • zdaniť nadobudnutie v daňovom priznaní k DPH – uviesť teda “DPH na výstupe”
 • odpočítať si túto DPH, resp. DPH upravenú koeficientom, teda “DPH na vstupe” (presnejšie povedané nemusí, ale vo väčšine prípadov môže a chce)
 • uviesť nadobudnutie v kontrolnom výkaze k DPH

Vzhľadom na komplikovanosť pravidiel však môže v praxi nastať mnoho situácií, kedy sa jedna dodávka uvedie v jednotlivých výkazoch za rôzne mesiace: napr. DPH na výstupe v daňovom priznaní za február, odpočítanie DPH na vstupe v daňovom priznaní za marec a faktúra sa uvedie v kontrolnom výkaze za marec s januárovým dátumom dodania.

Takže ešte raz a podrobnejšie:

DPH na výstupe v daňovom priznaní k DPH

Nadobudnutie tovaru sa uvedie do daňového priznania k DPH za to zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala daňová povinnosť. Daňová povinnosť však môže vzniknúť 2 dvoma spôsobmi – vzniká teda buď:

 • 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nadobudnutie uskutočnilo – teda tovar sa fyzicky prepravil a slovenský odberateľ nadobudol právo nakladať s ním ako vlastník; alebo:
 • dňom vyhotovenia faktúry, ak ju dodávateľ vyhotovil ešte pred týmto 15-tym dňom

Jednou z podmienok pre zdanenie nadobudnutia tovaru je fyzická preprava tovaru – nadobudnutie je teda uskutočnené, ak má slovenský odberateľ nielen k dispozícii faktúru, ale aj fyzicky vlastní kúpený a prepravený či zaslaný tovar. Ak napr. dostal faktúru vopred, tj ešte pred prepravou tovaru – napr. 27.1.2014 a tovar prišiel napr. 10.2.2014 –  nadobudnutie uvedie do daňového priznania za január 2014. Dňom vzniku daňovej povinnosti je totiž 27.1.2014 (dátum vyhotovenia faktúry). Zároveň mal slovenský odberateľ do termínu na podanie daňového priznania za január 2014 (25.2.2014) k dispozícii aj tovar. Ak však tovar príde až 28.2.2014, daňová povinnosť vzniká až 15.3.2014 – teda 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nadobudnutie uskutočnilo. Nadobudnutie sa teda uvedie až v daňovom priznaní za marec 2014.

V závislosti od dátumu doručenia faktúry a dátumu jej vyhotovenia je teda možné nadobudnutie uviesť v daňovom priznaní za 2 rôzne zdaňovacie obdobia. Rovnako je možná situácia, kedy slovenský odberateľ dostane faktúru o niekoľko mesiacov neskôr. Čo ovplyvňuje napr. aj právo na odpočítanie DPH – čo je zas “iná káva”.

Odpočítanie DPH a daňové priznanie k DPH

Právo na odpočítanie DPH má slovenský odberateľ iba na základe riadnej faktúry od dodávateľa. Ak ju teda dostane do dátumu na podanie daňového priznania k DPH za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zdaní nadobudnutie (tj v ktorom bol tovar fyzicky prepravený a mohol ním disponovať) a dátum vyhotovenia na tejto faktúre spadá do tohto obdobia, zdanenie aj odpočítanie DPH vykoná v jednom a tom istom daňovom priznaní k DPH.

Ak ju však dostane neskôr, môže nastať situácia, keď zdanenie nadobudnutia uskutoční v daňovom priznaní k DPH za jedno obdobie a odpočítanie DPH v daňovom priznaní za iné zdaňovacie obdobie – viď príklad na konci článku.

Z tohto dôvodu je ideálne “tlačiť” na dodávateľa, aby faktúra bola vyhotovená aj zaslaná včas.

Kontrolný výkaz

V kontrolnom výkaze sa však údaje z takéhoto obchodu uvádzajú iba raz:

 • podstatným je dátum dodania uvedený na faktúre – teda nie dátum vyhotovenia faktúry či dátum vzniku daňovej povinnosti, ktoré môžu byť často rozdielne. Tento dátum sa zapíše do stĺpca “dátum dodania tovaru” v časti B.1.
 • ak na faktúre dátum dodania uvedený nie je, v kontrolnom výkaze sa uvedie dátum vyhotovenia faktúry.
 • ak slovenský odberateľ obdrží faktúru neskôr – napr. v niektorom z ďalších mesiacov, tj až po podaní daňového priznania, v ktorom nadobudnutie uviedol – uvedie faktúru do kontrolného výkazu za obdobie, v ktorom dostal faktúru. Ako dátum dodania však uvedie dátum dodania uvedený na faktúre. K nadobudnutiu uskutočnenému v januári 2014 môže dostať faktúru napr. v apríli 2014 s dátumom dodania napr. 27.1.2014 – faktúru tak uvedie do kontrolného výkazu za apríl 2014 s dátumom 27012014.

Príklad

To, že “spracovanie” takéhoto obchodu zo všetkých 3 uvedených hľadísk nie je sranda, ilustrujem na komplexnejšom príklade, prekonzultovaným so zástupcami Finančného riaditeľstva SR:

Slovenský platiteľ DPH fyzicky nadobudne tovar v januári 2014 – napr. 28.1.2014. Nemá však dispozícii faktúru – daňová povinnosť teda v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH vzniká dňa 15. februára 2014. Nadobudnutie tovaru teda (aspoň zatiaľ, kým nemá k dispozícii faktúru) prizná v daňovom priznaní k DPH podanom za február 2014. Faktúru od dodávateľa však dostane až v apríli 2014. Aký je postup ohľadne správneho zdanenia nadobudnutia, správneho odpočítania DPH a rovnako aj uvedenia dodávky v kontrolnom výkaze?

Riešenie

Ak platiteľ DPH nemá do dňa podania daňového priznania za február 2014 faktúru od zahraničného dodávateľa, predpokladá, že daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla 15. februára 2014 a túto daň uvedie v daňovom priznaní podanom za február 2014.

Následne platiteľ dane dostane faktúru od zahraničného dodávateľa v apríli 2014, čo znamená, že v kontrolnom výkaze uvedie nadobudnutie tovaru za apríl 2014. Ako “dátum dodania tovaru” v časti B.1 uvedie dátum dodania uvedený na faktúre (k tomuto sa ešte dostaneme).

Ak už teda faktúru má, dôležitým pre daňové priznanie k DPH je dátum vyhotovenia faktúry:

1. Ak by bola faktúra vyhotovená napr. 27.1.2014, potom by daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla dňom vyhotovenia faktúry, pretože by bola vyhotovená pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ako bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru. Firma je preto v apríli 2014 povinná podať dodatočné daňové priznanie k daňovému priznaniu podanému za január 2014.

V zmysle nového pravidla uvedeného v § 51 ods. 3 zákona o DPH má platiteľ DPH právo vykonať odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie, ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania má faktúru. Táto podmienka je teda splnená a v tomto dodatočnom daňovom priznaní za január 2014 môže teda odpočítať DPH. DPH na výstupe aj na vstupe teda uvedie v jednom a tom istom daňovom priznaní za január 2014.

Inými slovami: riadne daňové priznanie k DPH za január 2014 už podal, no toto nadobudnutie v ňom neuviedol, keďže nevedel, že do januára 2014 “patrí”. Je teda povinný podať dodatočné daňové priznanie k DPH, v ktorom toto nadobudnutie uvedie – vlastnoručne vypočítanú DPH na výstupe. V rovnakom dodatočnom daňovom priznaní k DPH si môže aj odpočítať DPH na výstupe.

Keďže však nadobudnutie pôvodne zdanil v daňovom priznaní za február 2014, toto je potrebné opraviť – opäť dodatočným daňovým priznaním. Podá teda dodatočné daňové priznanie k daňovému priznaniu za február 2014, v ktorom pôvodne priznal DPH z nadobudnutia tovaru (vlastnoručne vypočítanú DPH na výstupe)Túto DPH vlastne vlastne dodatočným priznaním “vynuluje”.

2. Ak by bola faktúra vyhotovená napríklad 15. februára 2014, potom by zdanenie nadobudnutia tovaru platiteľom dane za február 2014 a uvedenie tejto dane v daňovom priznaní podanom za február 2014 bolo správne.

Čo však odpočítanie DPH?

To neuvedie do daňového priznania za február 2014, keďže do lehoty na jeho podanie nemal k dispozícii faktúru. Odpočítanie uvedie v niektorom z neskorších období:

 • ak faktúru dostane do 25. apríla 2014 – teda do do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za marec 2014 – odpočítanie uvedie do daňového priznania za marec 2014.
 • ak faktúru dostane po 25. apríli 2014 – odpočítanie DPH uvedie do daňového priznania za apríl 2014. 

A teraz ešte raz kontrolný výkaz:

Údaje z faktúry vyhotovenej zahraničnou osobou, ktorú platiteľ dane dostal oneskorene až v apríli 2014, uvedie v kontrolnom výkaze podanom za apríl 2014. No ako dátum dodania uvádza dátum dodania, ktorý zahraničný dodávateľ uviedol vo faktúre – tj 28.1.2014, čo bol reálny dátum nadobudnutia tovaru slovenským odberateľom.

Článok je podrobnejším doplnením základných pravidiel pre nadobudnutie tovaru uvedených v príručke “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou”

→  Kúpiť Ebook o DPH!

26 Responses to Nadobudnutie tovaru z EÚ – uvádzanie v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

  • Odpoveď už asi viete:) Pravidlo pre takúto – inak – bežnú situáciu zákon neobsahuje. Nadobudnutý tovar možno zdaniť podľa jeho dohodnutej ceny – zo zmluvy, objednávky či dodacieho listu. Vzhľadom na neexistenciu faktúry sa pravdepodobne bude zdaňovať ešte raz a presne – takže prípadnú nepresnú sumu opravíte neskôr.

 1. Dobry den Peter, som rada ze som nasla Vasu skvelu a uzitocnu stranku a chcela by som Vas poprosit o radu. U nemeckeho dodavatela sme reklamovali tovar, ktory sme nadobudli v 1/2014. Az v aprili nam poslali dobropis s datumom 2/2014. Mame podat dodatocne DP vratane KV za 2/2014 ? Dakujem

 2. Dobry den, ako je to prosim Vas so sluzbami a samozdanenim, v pripade, ze neobdrzim fakturu, ale iba doklad s nazvom “receipt/order… “. Mame vela “dodavatelov” niekedy bez danovej identifikacie najcastejsie z US, ktori nam poslu len mailom potvrdenie o uhrade, vacsinou ide o mkt sluzby, databazy alebo nakup obrazkov.. Mam aj tieto “receipts” samozdanit?? Vsade sa totizto spomina faktura. Bojujem s tymto uz dlhsie, dakujem za Vas nazor!

 3. Čo by ste mi, prosím, poradili. Do ktorého obdobia patrí:
  Dodávateľ
  zahraničná firma registrovaná na Slovensku (SK DIC DPH). Doklad akurát
  potvrdenie objednávky (Order Confirmation s uvedeným VS) na základe
  ktorej prebehne úhrada (napr. 25.9.2014). Knihy prišli 22.10.2014 a s
  nimi doklad, kde je vyčíslená 10% DPH, ale odvolávka na prijatú
  objednávku (nikde nevidno dátum dodania tovaru). Nebyť príjemky
  vystavenej podnikateľkou s dátumom 22.10.2014, tak ani neviem, kedy
  tovar došiel.

  • Ak má dodávateľ slovenské IČ DPH a tovar predal za slovenskú DPH, nejde o nadobudnutie. Objednávka nie je doklad pre odpočítanie, rozpis “základ dane – DPH” by mal byť uvedený na tom druhom doklade – a rovnako aj dátum vystavenia/dodania.

 4. Prosím o usmernenie k nasledujúcemu prípadu:
  Faktúra vystavená 30.9.2015. Do firmy sme ju dostali 8.10.2015. Tovar sme fyzicky prevzali 2.10.2015.
  Aké dátumy uvádzať z hľadiska DPH – samozdanenie?
  Aký dátum by mal byť uvedený z hľadiska KV DPH? (dátum dodania tovaru-2.10.2015?)

  • Samozdaníte v septembri 2015, daňová povinnosť vznikla totiž dňom vystavenia faktúry a zároveň ste do termínu na podanie daňového priznania k DPH za september 2015 mali k dispozícii aj tovar. V septembri 2015 si DPH aj odpočítate. Do KV uvádzate dátum dodania tovaru z faktúry – ak tam nie je, tak dátum vystavenia faktúry.

 5. Dobrý deň Peter, prosím Vás o usmernenie v takomto prípade: zo Slovinska sme si objednali tovar a zaplatili na základe proforma faktúry zálohu 27.8.2015. Tovar bol dodaný na územie SR 23.10.2015. Originál faktúry sme od nich prijali až na naše vyžiadanie dňa 10.11.2015 a uviedli na nej dátum 20.10.2015. Budeme postupovať správne, ak urobíme nadobudnutie aj odpočítanie DPH v mesiaci 10/2015 ? Alebo sme tak mali urobiť už v mesiaci 09/2015 ? Do KV DPH v septembri či októbri ? Veľmi pekne ďakujem.

  • Daňová povinnosť vznikla 20.10.2015 – tj dňom vyhotovenia faktúry. Samozdanenie uvediete do 10/2015, rovnako aj odpočítanie (mali ste k dispozícii faktúru). Do kontrolného výkazu uvediete faktúru tiež za október 2015 (máte ju u totiž k dispozícii) s dátumom 20.10.2015

     • Zdravím Peter, prosím pomôcť so správnym zaevidovaním zahraničnej DF v cudzej mene z hľadiska DPH – samozdanenie. Stále v tom nemám jasno :(
      1. DFz za prepravné služby 2000 Czk spol.TOPTRANS CZ
      2. dátum vystavenia 11.11.2015
      3. dátum uskutočnenia zdan.plnenia: 23.10.2015
      Otázky:
      1. Akým kurzom prepočítať FA na Eur a zaevidovať do knihy záväzkov ( deň predchádzajúci ÚO, t.j. 22.10.2015) ? Alebo deň doručenia faktúry – 11.11.2015 ?
      2. samozdanenie bude za mesiac 10/2015 alebo 11/2015 ?
      3.. kurz pre FA aj pre DPH bude rovnaký ? Ak by nebol pri účtovaní mi vznikne rozdiel
      4. Faktúru sme zaplatili hotovosťou v Eur prepravnej spoločnosti TOPTRANS org.zložka v SR. Oni Fa v mene CZK prepočítali svojím interným kurzom a od nás požadovali platbu v Eur.
      Veľká vďaka za cenné rady :)

     • 1. na účely DPH prepočítavate kurzom z dňa predchádzajúceho dňu dodania (22.10.2015) 2. samozdanenie podľa dňa dodania, tj 10/2015 3. podľa mňa bude rovnaký 4. faktúru v CZK ste uhradili v EUR, podľa mňa žiaden problém, bežná prax (platíme podľa naších možností). Pravdepodobne vznikne kurzový rozdiel medzi záväzkom vyčísleným v EUR a úhradou v EUR

   • No mám pocit, že daňová povinnosť vznikla až 15.11.2015- teda platí §20 odst.1 pís.b- faktúra bola vyhotovená skôr ako došlo k preprave tovaru.

    • Prečo? Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry (10/2015), 15.11 by vznikla, ak by faktúra neprišla, resp. bola vystavená v 11/2015.

     • To je pravda,ale iba v prípade, že faktúra by mala dátum až po dodaní tovaru – čiže dodanie tovaru bolo 23.10.2015. V zákone : 1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
      a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
      b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

      Čiže písmeno b hovorí dnom vyhotovenia fa……. Konci podľa písmena a….. A tu je to podľa mna podstatne kedže podľa a je daňová povinnosť ,,, v mesiaci keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru,,,,,

      Záver: 3 situácie:
      1. Dodanie tovaru 10/2015 bez fa do 15 dňa našli. daňová povinnosť 15. 11. 2015
      2. Dodanie tovaru 10/2015 fa s dátumom po dni dodania tovaru 5 dňa mesiaca nasl. daňová povinnosť s dátumom vyhotovenia na fa
      3. Dodanie tovaru 10/2015 fa došla s dátumom pred dnom fyzického dodania tovaru tam daňová povinnosť vznikne 15. Dňa mesiaca nasl. nakoľko nie je naplnené znenie zákona §20 dosť 1 píš b – teda dátum vyhotovenia po dodaní tovaru v zmysle píš a

      Takto to chápem ja

 6. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako zaúčtujem faktúru, ktorá mi prišla až teraz v januári za obdobie júl 2015(na faktúre dátum vystavenia 25-07-2015). Tovar sme už prevzali v júli, ale faktúra prišla až teraz. Ku ktorému obdobiu musím vystaviť dodatočné DP? Do júla? A ako to je s kontrolným výkazom?Dakujem pekne.

  • Podľa mňa ste dodatočné DP mali podať iba v prípade, ak ste nadobudnutie tovaru samozdanili v inom mesiaci, než bol 7/2015 (a v ňom DPH ja odpočítate); inak nie (v tom prípade ste asi DPH odpočítali v 12/2015). Kontrolný výkaz: faktúru uvediete za obdobie, v ktorom ste ju dostali, tj 1/2016 (osobne nerozumiem načo sa v KV vôbec zahraničná faktúra uvádza, keďže podľa toho, čo vieme, kontrolný výkaz odhaľuje len tuzemské prepojenia a obchody).

 7. Dobrý deň, prosím Vás ako by ste postupovali v prípade že faktúru na tovar nám dodávateľ z ČR vystavil 31.8.2016 (v deň objednávky o čom sme nevedeli) ale tovar nám mal doviesť osobne keď pôjde na Slovensko, to sa stalo až 31.9.2016 a na tento dátum nám aj vystavil dodsací list a vtedy nám aj doniesol faktúru. Ďakujem za odpoveď

 8. Dobrý deň,
  Chcem sa informovať o dovoze tovaru z madarska.
  Manželka začala podnikať a nakúpila oblečenie v Maďarsku, Kedže ma pridelene IC DPH kupila tovar bez dph.
  Ako má postupovať pri DPH. DPH na slovensku bude platiť len ak daný tovar predá?
  Alebo bude platiť hneď po prijatí na sklad?
  Ďakujem

  • Hneď za daný mesiac, podaním daňového priznania k DPH – do 25. dňa nasledujúceho mesiaca musí odísť priznanie aj platba.

Pridaj komentár