ľudskou rečou

Právne predpisy DPH: zákony, smernice, nariadenia a rozsudky

Pravidlá týkajúce sa DPH neupravuje len slovenský zákon o DPH. Vzhľadom na členstvo SR v EÚ a pomerne jednotné pravidlá pre DPH v rámci celej únie sa na SR vzťahujú aj európske normy. Vzniká tak zaujímavý “mix”, keď sa slovenské firmy či občania musia riadiť slovenským zákonom a zároveň aj niekoľkými európskymi predpismi.

Ktoré predpisy teda upravujú DPH?

Slovenský zákon o DPH

Pravidlá týkajúce sa DPH upravuje slovenský zákon o DPH – plný názov “zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov”. Zákon je účinný od 1.5.2004 – teda od vstupu SR do Európskej únie. Práve vstup do EÚ bol dôvodom na prijatie nového zákona, ktorý je v súlade s právom EÚ.

Európska smernica a vykonávacie nariadenie

Vzhľadom na to, že Slovensko je členom EÚ, právne predpisy EÚ majú prednosť pred právom SR – hovorí o tom samotná Ústava SR vo svojom článku 7 ods. 2. Slovenskému zákonu o DPH je nadriadená tzv. smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty” (účinná od 1.1.2007, pričom nahradila dovtedy platnú Šiestu smernicu Rady). Pravidlá uvedené v tejto smernici sú prebraté do slovenského zákona o DPH. V prípade nejasností – tj nejednoznačného výkladu – pravidiel v slovenskom zákone o DPH, sú slovenské orgány povinné vykladať zákon o DPH v súlade s touto smernicou.

Presnejšie návody, ako v praxi postupovať v konkrétnych situáciách, uvádza ďalší a podrobnejší európsky predpis –Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty”. Tento predpis je rovnako nadriadený slovenskému zákonu o DPH a upresňuje postup v konkrétnych prípadoch, jednotlivé pravidlá však SR ako aj ostatné krajiny EÚ nemusia preniesť do vlastných zákonov o DPH.

Súdny dvor EÚ a jeho rozsudky

A čo ak neexistuje jednoznačný výklad slovenského zákona ani po preštudovaní európskej smernice? Odpovede poskytuje súdny dvor EÚ. Obrátiť naň sa môže slovenský súd, ak potrebuje jednoznačný výklad s cieľom vyniesť rozsudok. My ostatní môžeme nahliadnuť do rozsudkov, týkajúcich sa výkladu smernice o DPH – údajne je ich niekoľko stoviek. Vyhľadávanie podľa témy je pomerne ťažkopádne, okrem iného tu.

 

→  Kúpiť Ebook o DPH!

Pridaj komentár